Katrijns Reisboetiek BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en
dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Katrijns Reisboetiek BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Katrijns Reisboetiek BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Katrijns Reisboetiek BVBA
Heldenlaan 37
3583 Paal
info@katrijnsreisboetiek.be
0032 11 27 26 11

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Katrijns Reisboetiek verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
·         om reizen te kunnen boeken bij Katrijns Reisboetiek en de touroperators waar het kantoor een contract mee heeft
·         om reis- en annuleringsverzekeringen af te sluiten verbonden aan de reis
·         om transporttickets te reserveren verbonden aan een reis
·         om excursies of tickets te bestellen gerelateerd aan de gereserveerde reis

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
(en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer / paspoortnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•     het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
•     het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
·         het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
·         Het reserveren van reizen via touroperators en brokers (airlines, treinen, busmaatschappijen, rederijen, hotels)
·         Het uitschrijven van reis- en annuleringsverzekeringen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Katrijns Reisboetiek BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onze dossiers worden achter slot en grendel bewaard gedurende een periode van 10 jaar. (periode dat wij verplicht zijn onze dossiers bij te houden).


Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Katrijns Reisboetiek BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen.
 (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website
www.katrijnsreisboetiek.be). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u
adequaat te identificeren).
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingprivacy statement
Katrijns Reisboetiek BVBA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.